Home Nowości wydawnicze LITERACKA NAGRODA NOBLA 2013r
LITERACKA NAGRODA NOBLA 2013r
Wpisany przez B.   

ALICE MUNRO - Nobel 2013r.


alice

http://huronstaycation.com/

 

Akademia Szwedzka przyznała w 2013r Nagrodę Nobla w dziedzinie

literatury.  kanadyjskej pisarce Alice Munro. Uzasadnienie, jakie

podał sekretarz Akademii, Peter Englund, jest krótkie: „mistrzyni

współczesnych opowiadań”.

Lau­re­at­ka li­te­rac­kie­go Nobla uro­dzi­ła się w 1931 roku na ka­na­dyj­skiej

pro­win­cji.

Pi­sar­kę, bez cie­nia prze­sa­dy na­zy­wa się „ka­na­dyj­skim Cze­cho­wem”.

Już w 2012 roku Munro była fa­wo­ryt­ką buk­ma­che­rów ty­pu­ją­cych

zwy­cięz­ców na­gro­dy Nobla. Inga Iwa­siów, na ła­mach „Ty­go­dni­ka

Po­wszech­ne­go”, za­sta­na­wia­ła się, czym urze­ka twór­czość ka­na­dyj­skiej

pi­sar­ki: - Wy­da­wa­ło­by się, że upra­wia twór­czość pa­su­ją­cą do po­jem­nej,

lecz nie­ma­ją­cej szans na suk­ce­sy niszy: pisze opo­wia­da­nia

wskrze­sza­ją­ce świat odro­bi­nę ana­chro­nicz­ny, ale nie dra­ma­tycz­ny,

blak­ną­cy już nawet nie na na­szych oczach, ra­czej w po­wi­do­kach pa­mię­ci,

mię­dzy bi­blio­tecz­ny­mi pół­ka­mi. Zwy­czaj­ne życie ko­biet i męż­czyzn

(bar­dziej ko­biet), szu­ka­ją­cych drogi i szczę­ścia w pej­za­żu Ka­na­dy epoki

zmia­ny cy­wi­li­za­cyj­nej – pi­sa­ła na na­szych ła­mach Iwa­siów.

Bo­ha­te­ro­wie opo­wia­dań Munro, to za­zwy­czaj po­zba­wio­ne etosu

he­ro­icz­ne­go ko­bie­ty ży­ją­ce z po­zo­ru wokół try­wial­nych i co­dzien­nych

wy­da­rzeń. - „Warto zadać py­ta­nie: czy świat kocha Munro także za to,

że nie sta­wia ostrych pytań, na które po­wa­ży­ły się au­tor­ki de­biu­tu­ją­ce

de­ka­dę czy dwie póź­niej, ale i wła­śnie Les­sing”? - za­sta­na­wia­ła się

w ubie­głym roku na ła­mach „TP” Iwa­siów. - Czy po Noblu dla El­frie­de

Je­li­nek i Herty Müller, ten dla Alice Munro byłby ko­ją­cy? Nie­ko­niecz­nie,

wiele za­le­ży od spo­so­bu czy­ta­nia – pi­sa­ła Iwa­siów.

Książ­ki Munro zo­sta­ły prze­tłu­ma­czo­ne na ponad 20 ję­zy­ków,

a w 2009 roku au­tor­ka zo­sta­ła uho­no­ro­wa­na pre­sti­żo­wą Mię­dzy­na­ro­do­wą

Na­gro­dę Bo­oke­ra za ca­ło­kształt twór­czo­ści li­te­rac­kiej. Munro miała

w tym roku nie­ma­łą kon­ku­ren­cję. Na czele no­to­wań buk­ma­che­rów był

se­ryj­ny autor be­st­sel­le­rów Ja­poń­czyk Ha­ru­ki Mu­ra­ka­mi.


Zbyt wiele szczęścia

Alice Munro "Zbyt wiele szczęścia"

Najwspanialsza autorka opowiadań wśród żyjących pisarzy anglosaskich.


Styl Alice Munro jest żwawy, zmysł obserwacji niezmordowany,

ciekawość zachłanna, a zdania — zaczerpnięte z najczystszego źródła.

Jonathan Penner, „The Washington Post"

 

Dziewczęta i kobiety

Alice Munro "Dziewczęta i kobiety"

Jedyna powieść Munro, „autobiograficzna w formie, choć nie w treści”.

Lata czterdzieste, kanadyjska prowincja. Del Jordan, dziewczynka,

później dziewczyna, mieszka na farmie swojego ojca, gdzie jej

najczęstszymi towarzyszami są ekscentryczny przyjaciel rodziny

i szorstki młodszy brat. Kiedy Del zacznie spędzać więcej czasu

w mieście, pojawią się też kobiety...

 

Przyjaciółka z młodości

Alice Munro "Przyjaciółka z młodości"

Kolejna na polskim rynku książka mistrzyni krótkiej formy literackiej.

Przyjaciółka z młodości to dziesięć niezwykłych, hipnotyzujących

czytelnika opowiadań, o tym, co dla każdego z nas najważniejsze,

ale i najbardziej tajemnicze: o miłości, tęsknocie, umieraniu,

przypadkach rządzących naszym życiem.

 
Copyright © 2020 BIOAK TRZYCIĄŻ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Joomla 1.5 free design by Lonex.

Biblioteka w sieci

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama