Home Historia biblioteki
Drukuj

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY TRZYCIĄŻ


Biblioteka Publiczna w powstała 1 lipca 1948 r. na mocy Dekretu z dnia17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i zbiorach bibliotecznych, który nakładał obowiązek zakładania bibliotek gminnych na obszarze całego państwa. W chwili założenia księgozbiór Biblioteki Powszechnej Gminy Jangrot mieścił się w jednej zamykanej szafie. Pierwszym kierownikiem był Pan Józef Klamra- nauczyciel. Od 1949 roku nastąpił szybki rozwój biblioteki. Zakupiono regały, stoły i krzesła. Przybywało książek, a zainteresowanie czytelnictwem było tak ogromne, że niemalże w każdej wsi powstawały filie lub punkty biblioteczne. W największym rozkwicie na terenie ówczesnej gminy Jangrot działało 15 punktów bibliotecznych:

• Punkt nr 1 w Braciejówce
• Punkt nr 2 w Chełmie
• Punkt nr 3 w Gołaczewach
• Punkt nr 4 w Michałówce
• Punkt nr 5 w Tarnawie
• Punkt nr 6 w Troksie
• Punkt nr 7 w Zagórowej
• Punkt nr 8 w Zadrożu
• Punkt nr 9 w Zarzeczu
• Punkt nr 10 w Glanowie
• Punkt nr 11 w Imbramowicach
• Punkt nr 12 w Sciborzycach
• Punkt nr 13 w Trzyciążu
• Punkt nr 14 w Suchej
• Punkt nr 15 w Chrząstowicach

(…)W roku 1951w bibliotece znajduje się 2917 vol. zinwentaryzowanych oraz kilka regałów zamykanych (…) „pomieszczono tymczasowo w budynku szkoły w Jangrocie. Pozostałe książki pomieszczone są w szafie szkolnej oraz stosami na szafach.” Kierownikiem Biblioteki Gromadzkiej w Jangrocie od 1951 r. była ob. Żelichowska Janina. Bibliotece przydzielono pomieszczenia w budynku dawnej Gminy w Jangrocie. W 1986 roku nastąpiła zmiana lokalizacji. Ze względu na remont, bibliotekę przeniesiono do prywatnego lokalu znajdującego się u Państwa K .T. Żabów w Jangrocie. Były to duże, ale ciemne i wilgotne pomieszczenie w tzw. „ suterenie”. Od kwietnia 1991r. biblioteka gminna znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Trzyciążu. Początkowo zajmowała trzy pomieszczenia, w którym znajdowała się wypożyczalnia i kącik dla czytelników W marcu 2001 roku w struktury organizacyjne biblioteki włączono Gminny Ośrodek Kultury i powstała jedna instytucja pod nazwą Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Trzyciąż. W związku z rozszerzeniem działalności otrzymaliśmy od gminy jeszcze jedno pomieszczenie , gdzie swoją siedzibę znalazł OAK. Wiosną 2003 roku dzięki Fundacji im. Andrzeja Urbańczyka biblioteka wzbogaciła się o dodatkowy sprzęt komputerowy, który przyczynił się do uruchomienia nowoczesnego stanowiska komputerowego z bezpłatnym dostępem do Internetu. Okres ten zaznaczył się dużymi zmianami w bibliotece. Dokonano reorganizacji księgozbioru, reklasyfikacji, wydzielono w odrębnym pomieszczenie na czytelnię internetową , zakupiono nowe wyposażenie. Skorzystaliśmy z programu IKONKA realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Efektem tego programu było otrzymanie kolejnych 3 komputerów wraz z oprogramowaniem.

Od 2001  roku potrzeby i nawyki kulturalne społeczności Gminy Trzyciaż kształtuje Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Trzyciąż , która powstała po włączeniu w struktury Biblioteki Gminnej- Gminnego Ośrodka Kultury. Bogatą ofertę BiOAK adresuje do najmłodszych mieszkańców Gminy, których  zaprasza  na spektakle teatralne ,wycieczki , warsztaty plastyczne oraz taneczne  Kalendarz imprez wypełniają liczne wystawy: fotograficzne, plastyczne i okolicznościowe. Dużym powodzeniem cieszą się  konkursy i festyny.


Ważniejsze konkursy stałe organizowane przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Trzyciąż.


Konkurs wiedzy o regionie "Moja mała ojczyzna"
Konkurs ortograficzny "Gminny mistrz ortografii".
Konkurs poetycki "Poeci są wśród nas".


Oprócz konkursów stałych, BiOAK organizuje konkursy o różnej tematyce z dziedziny plastyki, malarstwa, teatru, literatury. Ich ideą jest prezentowanie możliwości twórczych dzieci i młodzieży, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz popularyzacja różnych dziedzin kultury i sztuki.

Konkursy organizowane przez Ośrodek Kultury w Trzyciążu cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci oraz ich opiekunów. Wycieczki są  formą pracy wychowawczej Ośrodka Kultury związaną z organizowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży. BiOAK stara się każdego roku zorganizować kilka wycieczek wyjazdowych oraz wycieczki po okolicy. Zróżnicowanie edukacyjne tych wycieczek sprawia, że każda jest atrakcyjna i ciekawa. BiOAK pomaga także rozwijać możliwości twórcze dzieci, poprzez organizację warsztatów plastycznych i cyklicznych  warsztatów tanecznych. Dzieci uczęszczające na warsztaty plastyczne specjalizują się w  malarstwie na szkle zaś warsztaty taneczne są raczej wakacyjną formą rozrywki. BiOAK przez organizację wystaw  udostępnia dzieła  szerokim rzeszom odbiorców, kształtuje wrażliwość i poczucie piękna.

Ośrodek Kultury w Trzyciążu ma na swoim koncie:

- wystawę fotografii
- wystawę pamiątek Powstania Styczniowego
- wystawę dzieł twórców ludowych
- wystawy prac dzieci z sekcji plastycznej.


Wszystkie te przedsięwzięcia były udane i cieszyły się dużym zainteresowaniem odwiedzających. Ośrodek Kultury Gminy Trzyciąż ściśle związany jest z kołami gospodyń oraz orkiestrami dętymi. Czynnie wspiera te instytucje oraz stara się aby w dzisiejszych czasach kiedy mówimy o zanikaniu tradycji i tożsamości narodowej przekazywać swoje doświadczenie młodszym pokoleniom.
Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Trzyciąż prowadzi w mediach promocję Ośrodka oraz Gminy. Współpracując z lokalnymi mediami (Dziennik Polski, Gazeta Krakowska – dodatek lokalny, Ziemia Olkuska, Wieści Wolbromskie) BiOAK przekazuje informacje o organizowanych konkursach, imprezach, wycieczkach. W gazetach zamieszczane są wyniki konkursów oraz miesięczne programy pracy Ośrodka.

- kiermasz potraw regionalnych

- Mikołajki

- otwarte warsztaty plastyczne

- VII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego


W 2002 r. zostały zaadaptowane pomieszczenia w „Białym Domku” w Imbramowicach na Filię Biblioteki Publicznej Gminy Trzyciąż, która mieściła się tam już w 1957 r. Po pięciu przeprowadzkach filia powróciła na dawne miejsce. Przy bibliotece działa izba regionalna.  Adaptacja pomieszczenia w "Białym Domku" w Imbramowicach na Izbę Regionalną okazała się dobrym pomysłem z uwagi na duże zainteresowanie ze strony młodzieży lekcjami edukacji regionalnej i historii opartej na eksponowanych tam przedmiotach codziennego użytku, starodrukach, strojach obrazujących życie i pracę na wsi na początku XX w. Po uruchomieniu biblioteki w „Białym Domku” i Izby regionalnej, zwiększyła się liczba odwiedzających go osób.

Z inicjatywy i ze środków  BiOAK uporządkowany został teren wokół pomnika przyrody – „Źródła Jordan” oczyszczono teren źródła z butelek i innych śmieci oraz   zabezpieczono drewnianymi żerdziami.

W filii bibliotecznej w Imbramowicach zorganizowano kurs języka angielskiego dla dzieci pt. "Język Angielski w Dolinie Dłubni" sfinansowany ze środków Polsko -Amerykanskiej Fundacji Wolności oraz Nidzickiej Fundacji Rozwoju "NIDA". Uczestnikami były dzieci wczesnoszkolne nie uczące się tego języka. Zajęcia trwały trzy tygodnie- zakończone spektaklem teatralnym  w języku angielskim pt. " Księżniczka na ziarnku grochu" w wykonaniu dzieci, na festynie gminnym z okazji 25-lecia Orkiestry Dętej w Zadrożu

Ponadto Biblioteka uczestniczy w programie "Cała Polska czyta dzieciom" oraz internetowym programie "IKONKA" dzięki któremu w 2004 r otwarto przy bibliotece czytelnię internetową z trzema stanowiskami komputerowymi. W związku z reformą szkolnictwa, utworzeniem gimnazjów, licznych szkół zawodowych i dynamicznym rozwojem szkolnictwa wyższego  zmienia się rola bibliotek. Następuje także zmiana w profilu gromadzenia zbiorów. Przewagę nad beletrystyką uzyskują wydawnictwa popularnonaukowe i naukowe (z zakresu informatyki, zarządzania, bankowości , ekologii, socjologii, psychologii, polityki geografii, historii itp. ) oraz wydawnictwa informacyjne i encyklopedyczne. Większość korzystających z biblioteki to osoby uczące się lub dokształcające na różnych poziomach, zarówno w szkołach dziennych, jak i zaocznych. W bibliotece poszukują one przede wszystkim niezbędnych podręczników i materiałów do nauki. Taka sytuacja wymusza zmiany w tradycyjnym profilu zakupu książek. Dlatego obecnie wiele nowo kupowanych książek stanowi literatura popularno -naukowa i naukowa.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa:

-  prowadzi działalność informacyjną,
-  gromadzi, opracowuje materiały biblioteczne,
-  popularyzuje książki i czytelnictwo.

W 2006 roku BiOAK Gminy Trzyciąż  zrealizował dwa zadania publiczne
Województwa Małopolskiego:
1.Zadanie publiczne pn. „Spotkanie z zabytkami u źródeł Dłubni” w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska gościnna”( wykonano tablice informacyjne pod 7 zabytkami gminy Trzyciąż wpisanymi do rejestru zabytków) – pozyskano 4.000,00zł
2.Zadanie publiczne pn. „Dłubnia u źródeł”  w ramach otwartego konkursu ofert pn”Mecenat małopolski” ( zrealizowano  folder o Imbramowicach 1000 egz. , odbitki cyfrowe  na wystawę fotograficzną, zakupiono materiały na warsztaty plastyczne)-  pozyskano 5.000,00 zł
3.Zadanie publiczne - Ścieżka rowerowa „Dłubnia u źródeł” w ramach otwartego konkursu ofert pn”Mecenat małopolski”została wyznakowana  ścieżka rowerowa na odcinku 15 km wzdłuż początkowego biegu rzeki Dłubni   na odcinku od Ściborzyc do Jangrota  biegnąca przez 7 sołectw Gminy Trzyciąż oraz została wykonana 1 tablica informacyjna- pozyskano 1.000,00 zł

W roku 2007r . BiOAK Gminy Trzyciąż  zrealizował:
1.Zadanie publiczne „Śladami tradycji kulinarnych w Dolinie Dłubni” w ramach otwartego konkursu ofert pn.”Mecenat małopolski” W ramach realizacji zadania wydana została książka – przewodnik pn.”Śladami tradycji kulinarnych w Dolinie Dłubni”. Wydawnictwo zawiera część przewodnią po atrakcjach turystycznych Gminy Trzyciąż oraz zinwentaryzowane  i zapisane  stare przepisy i receptury charakterystyczne dla regionu Gminy Trzyciąż.- pozyskano 3.500,00 zł

W 2008r BiOAK zrealizował dwa zadania w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich:
1.Obchody 145 rocznicy powstania Styczniowego w Imbramowicach oraz Bieg Niepodległościowy „Śladami Powstańców Styczniowych” – 15 sierpnia 2008r - 4.450,00zł

2.Impreza integracyjna  kulturalno – rozrywkowa „Święto Ziemniaka w Gminie Trzyciąż czyli Jurajski Piknik Rodzinny”- 5 październik 2008r sołectwo Sucha- 8.960,00zł

Ponadto BiOAK jest organizatorem  Gminnego  Powitania Lata czyli Nocy Świętojańskiej – jest to impreza o mianie  festynu rodzinnego połączona z prezentacją dorobku artystycznego gminnych szkół.

W 2009 roku BiOAK podjął sie zadanie reaktywacji gminnych Kół Gospodyń Wiejskich co odbiło się pozytywnym echem w społeczności lokalnej .

 
Copyright © 2020 BIOAK TRZYCIĄŻ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Joomla 1.5 free design by Lonex.

Biblioteka w sieci

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama