Home
Aktualności


BiOAK w 2014r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez B.   
piątek, 03 lipca 2015 08:32

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  BIBLIOTEKI

I  OŚRODKA  ANIMACJI  KULTURY  GMINY TRZYCIĄŻ

ZA  ROK  2014

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury powstała  w wyniku połączenia

Biblioteki Publicznej Gminy Trzyciąż oraz Gminnego Ośrodka Kultury w jedną instytucję kultury i działa od 01.03.2001 r. /Uchwała NrXXX/196/2001 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 21.02.2001r./

 

BiOAK  prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, animacji, upowszechnianiu i ochronie kultury. Jest także instytucją edukacji pozaszkolnej.

Główne zadania BiOAK:

1.Organizacja imprez artystycznych, kulturalnych, sportowych, turystycznych

2.Inicjowanie i pomoc zespołowym formom twórczości

3.Działalność instrukcyjno-metodyczna

4.Podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych i oświatowych

5.Organizacja konkursów, wystaw, przeglądów i innych przedsięwzięć w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego.

6. Inspirowanie oraz promowanie działalności literackiej, artystycznej i innych form twórczości mieszkańców Gminy Trzyciąż

7.Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

8.Popularyzacja książek, informacji wiedzy i czytelnictwa.

BiOAK to wielofunkcyjne centrum kultury. To miejsce spotkań, dialogu, informacji, integracji różnych środowisk, współpracy instytucjonalnej i lokalnej. BiOAK rozpoznaje potrzeby środowiska w zakresie wiedzy i kultury.

 

W ramach BiOAK działają:

BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Trzyciążu

Filia  BP w Imbramowicach

OŚRODEK ANIMACJI KULTURY- dział  BiOAK

TRZY ORKIESTRY DĘTE:

 1. ZODIAK– Zadroże
 2. WŁOSCIJAŃSKA ORKIESTRA DĘTA -  Zagórowa
 3. ORKIESTRA DĘTA  -Ściborzyce

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH:

 

Jangrot, Glanów,Michałówka, Sucha, Tarnawa,Porąbka, Zadroże, Zagórowa.

KLUBY AKTYWNYCH KOBIET:

Imbramowice, Trzyciąż

 

Charakterystyka poszczególnych stanowisk przedstawia się następująco:

Na dzień31.12.2014 r. zatrudnionych na umowę o pracę w BiOAK -  były  3 osoby 

Pracownicy merytoryczni [1. p.o. dyrektora BiOAK- kierownik biblioteki,

2. Gł. księgowa, 3. Gł. specjalista] łącznie -2,75 etatu

Na umowy cywilno-prawne ( Umowa zlecenie)  zatrudnieni byli  instruktorzy orkiestr dętych oraz inne osoby , których zatrudnienie wynikało z umów w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi, festynami i innymi o charakterze sportowym i turystycznym ( Bieg gminny, Rajd pieszy „Dłubnia u źródeł”  i. t. p.)

Podstawowa działalność biblioteki to: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, udostępnianie księgozbioru, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz popularyzacja książek i czasopism.

W 2014 roku na zakup nowości wydawniczych, w budżecie BiOAK zabezpieczono kwotę 5000 złotych. Kwotę 3350 zł. biblioteka nasza otrzymała z Biblioteki Narodowejw ramach programu operacyjnego MKiDN „Promocja czytelnictwa.” Każdy zakup poprzedzony jest wnikliwą analizą potrzeb czytelników i biblioteki oraz śledzeniem najnowszych trendów wydawniczych, pozycji o największym zainteresowaniu czytelników.

Czytelnicy mają możliwość zgłaszania swoich propozycji do zakupu bezpośrednio w bibliotece bądź na e-mail; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Jak co roku, dokonujemy  zakupów dla wszystkich grup wiekowych naszych użytkowników. Jest to literatura piękna dla dzieci, młodzieży i dorosłych; literatura popularnonaukowa oraz lektury szkolne . Wszystkie nowe pozycje są na bieżąco opracowywane i katalogowane w  systemie bibliotecznym SOWA2.

Zadaniem priorytetowym biblioteki  jest utworzenie elektronicznej bazy danych zbiorów bibliotecznych, co przyczyni się do usprawnienia działalności informacyjnej i lepszej obsługi użytkowników. Z tego względu BiOAK Gminy Trzyciąż aplikowała do projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w woj. małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

W ramach projektu do BiOAK zakupiono profesjonalny program biblioteczny SOWA2 (gromadzenie, opracowanie, katalogowanie, udostępnianie) dla Biblioteki Głównej i Filii w Imbramowicach oraz sprzęt (2komputery, czytniki kodów kreskowych, kart magnetycznych drukarki laserowe). Projekt sfinansuje również licencje i opłaty abonamentowe przez okres 5 lat.

http://www.trzyciaz-bioak.sowwwa.pl

W 2014r.BiOAK aplikowała o środki finansowe do  Projektu  pn. „Konserwator- program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia” realizowanego przez  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. W ramach tego projektu Umowa Nr ZS/2014 zatrudniono jedną osobę bezrobotną na stanowisku:

INSTRUKTOR ds. organizacji i promocji działalności kulturalnej w okresie od:

15.05.2014r do dnia 14.10.2014r.Kwota refundowana:11.450,00 zł.

Stanowisko pracy współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: „KONSERWATOR- program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia w ramach Priorytetu VI. Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Osoba zatrudniona w ramach Programu Konserwator odpowiedzialna była za:

Pomoc w realizacji  działalności  kulturalnej  w Bibliotece i Ośrodku  Animacji Kultury Gminy Trzyciąż.

 • przygotowanie materiałów promocyjnych

 • pomoc w organizacji Małopolskiego Festiwalu Orkiestr w Trzyciążu
 • pomoc w organizacji Festynu rodzinnego „Powitanie lata”- Sucha
 • zorganizowanie wystawy pn. „ Wielka Wojna 1914r. na terenie gminy Trzyciąż – Izba regionalna Imbramowice
 • wykonanie dokumentacji fotograficznej, opracowanie folderu dot. 100 rocznicy w/w wydarzeń,
 • pomoc w organizacji uroczystości upamiętniających pacyfikację wsi Trzyciąż .
 • zebranie informacji wśród społeczności lokalnej, opracowanie publikacji oraz wystawy pn: „Pacyfikacja Trzyciąża 7 sierpnia 1944r.” w holu Urzędu Gminy Trzyciąż-
 • pomoc w organizacji „Święta ziemniaka” w Gminie Trzyciąż w dniu 05 października 2014r w Trzyciążu.

 

Ponadto prowadzone były prace nad tworzeniem elektronicznego katalogu księgozbioru. Dotychczas opracowano i  wprowadzono do systemu bibliotecznego SOWA 2 ponad 5000 pozycji książkowych.

 

W 2014 r. zorganizowano wystawy okolicznościowe :

 1. 100 rocznica Wielkiej Wojny  1914-2014 na terenie Gminy Trzyciąż
 2. 70 rocznica Pacyfikacji wsi Trzyciąż

BiOAK prowadzi stronę internetową biaktrzyciaz.outline.pl na której znaleźć można wiele informacji  o naszej placówce, zapowiedzi i relacje, zaproszenia i bieżące informacje.

Udział w szkoleniach organizowanych w 2014r przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie oraz Powiatową  i Miejską  Bibliotekę Publiczna w Olkuszu sprzyjał w szczególności  dokształcaniu bibliotekarskiemu ;  instrukcyjno – metodycznemu , wymiany doświadczeń i dorobku kulturalno – oświatowego.
Wszystkie nasze działania mają na celu upowszechnianie kultury i czytelnictwa oraz uczynienie tej placówki nowoczesnym i przyjaznym dla odbiorcy centrum komunikacji społecznej i kulturalnej.

Zbiory biblioteczne w 2014 r.

Zakupiono łącznie 390 wol.  ( BiOAK + MKiDN)

Z budżetu BiOAK- 220 wol.

MKiDN   -           170 wol.

Dar ( nieodpłatnie) – przybyło -  2 książki.

1-Stowarzyszenie„Instytut EKOPRUSSIA”-tytuł: Sport osób niepełnosprawnych”

2-Cezary Różycki   „Wiersze na wybiegu”

Łącznie przybyło 392 wol.

Na koniec 2014r księgozbiór bibliotek wyniósł –   20077 woluminów

Ilość zakupionych książek na 100 mieszkańców  - 5,50 wol.

Łączna liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców  - 135,72wol.

Kwota na zakup na 1 mieszkańca  (zł)                 -     1,17

Liczba czytelników przypadająca na 100 mieszkańców– 9,50

Wykonane kontrole zbiorów, selekcje.

W 2014  wykonywano selekcje księgozbiorów – książek zniszczonych, niekompletnych w Bibliotece w Trzyciążu  zubytkowano - 609 wol.

w Filii Imbramowice  zubytkowano -  775 wol.

Selekcje księgozbiorów wskazane są ze względu na zły stan książek z lat 1950 – 1995, pochodzących z zakupów sprzed denominacji oraz bezzasadność elektronicznego katalogowania w/w.

 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  GMINY TRZYCIĄŻ W 2014r.

Realizowała zadania zgodnie z założeniami

Zadanie

Termin realizacji

I. Zadania podstawowe

 1. Realizowanie zadań wyznaczonych przez ustawę o bibliotekach, Statut Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Trzyciąż, Regulamin Organizacyjny.

cały rok

 1. Upowszechnianie czytelnictwa we wszystkich grupach czytelniczych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej
 2. „Ferie w bibliotece”(konkursy, zabawy, quizy)
 3. „Wakacje w bibliotece”

Styczeń/Luty

Lipiec/sierpień

 1. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych

wśród młodzieży szkolnej. Wystawy tematyczne, konkurs plastyczny, fotograficzny, poetycki, ortograficzny, regionalistyczny „Moja Mała Ojczyzna”, gry i zabawy.

Cyklicznie - w uzgodnieniu ze szkołami.

 1. Doskonalenie warsztatu pracy i usług

bibliotecznych w zakresie służby informacyjno-bibliograficznej. Tworzenie komputerowej bazy danych , katalogu elektronicznego książek

cały rok

 1. Gromadzenie księgozbioru z dostosowaniem do potrzeb środowiska .Zbieranie propozycji do zakupu książek

1x kwartał

II. Księgozbiór

1.  Dokonywanie zakupów nowości z wykorzystaniem najkorzystniejszych ofert księgarni zajmujących się dystrybucją książek. Wykorzystanie internetu w celu wyszukania najkorzystniejsze oferty zakupu.

cały rok

2.  Uzupełnianie księgozbioru o aktualnie obowiązujące lektury szkolne.

cały rok

3.  Systematyczne poszerzanie księgozbiorów o literaturę o tematyce regionalnej i ochronie środowiska. Tworzenie „Biblioteczki regionalnej”. Prenumerata czasopism.

cały rok

4.  Reklasyfikacja księgozbiorów bibliotek w/g  nowych norm UKD.

cały rok

5.  Selekcja księgozbiorów ze względu na dezaktualizację, zniszczenia oraz sporządzanie wymaganej w tym zakresie dokumentacji- w Bibliotece w Trzyciążu i  filii Biblioteki w Imbramowicach.

1 raz w roku

6.  Wykreślanie danych książkowych z inwentarzy, uzupełnianie rejestrów, wycofywanie kart katalogowych  ze względu na selekcję.

1 raz w roku

7. Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia „Scontrum” księgozbioru w Filii w Imbramowicach i Trzyciążu.

1 raz w roku

III. Czytelnicy i wypożyczenia

1.  Utrzymanie czytelnictwa na poziomie lat poprzednich przez propagowanie zbiorów z różnych dziedzin.( wystawy, gazetki)

cały rok

2.  Rozmieszczenie informacji o godzinach pracy bibliotek

Cały rok

IV. Służba informacyjno-bibliograficzna

1.  Systematyczne uzupełnianie i aktualizowanie księgozbioru podręcznego.

cały rok

2.  Udzielanie czytelnikom informacji zgodnie z    zapotrzebowaniem. Rozmowy z czytelnikiem, dobór odpowiedniej literatury.

cały rok

3. Wykonywanie napisów informacyjnych o układzie księgozbioru

według UKD

V. Prace kulturalno-oświatowe

1.  Kształtowanie kultury czytelniczej  poprzez spotkania biblioteczne, pozyskiwanie eksponatów do Izby regionalnej, organizowanie wystaw w filii „ Biały Domek”, spotkań okolicznościowych.

Cały rok

 1. Odwiedziny bibliotek przez uczniów:

-          wizyty klas szkoły podstawowej i gimnazjum

-          Poznajemy historię swojego regionu – Izba regionalna w Imbramowicach

Wystawy okolicznościowe- prezentacja starodruków, eksponatów

 

Cały rok

VI. Sprawy administracyjno-gospodarcze

1.  Realizowanie obowiązków p.o. dyr. BIOAK, kierownika GBP w Trzyciążu oraz filii w Imbramowicach .

cały rok

2.  Prowadzenie spraw dotyczących pracowników BiOAK Gminy Trzyciąż.

na bieżąco

3.  Bieżąca kontrola realizacji budżetu BiOAK w Trzyciążu.

na bieżąco

4.  Opracowanie planów pracy, sprawozdań i dokumentacji związanych z działalnością instytucji kultury.

według potrzeb

VII. Inne prace

1.  Uczestnictwo  w szkoleniach PiMBP w Olkuszu i WBP                    w Krakowie

1x kw.

2.  Systematyczne śledzenie prasy fachowej w celu zapoznania się z bieżącymi sprawami bibliotek i kultury.

cały rok

3.  Opieka nad Filią Biblioteki w Imbramowicach oraz Izbą Regionalną

4.Tworzenie katalogu elektronicznego książek w programie bibliotecznym SOWA2

cały rok

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA ANIMACJI KULTURY W 2014 r.

 

 

Ośrodek Animacji Kultury rozpoczyna rok kulturalno-oświatowy 1 stycznia każdego roku kalendarzowego. W stałych, cyklicznych i doraźnych formach pracy Ośrodek rozwija indywidualne zainteresowania kulturalne oraz upowszechnia różne dziedziny kultury i sztuki: muzyka, teatr, kino plastyka. Uwzględnia wydarzenia historyczne, społeczne i kulturalne oraz promuje dobrą rozrywkę. Co roku Ośrodek prowadzi wiele stałych form pracy, w których uczestniczy kilkaset osób.

W realizacji zadań szeroko współpracuje z innymi placówkami kulturalno-wychowawczymi, oświatowymi, innymi instytucjami kultury oraz organizacjami społecznymi .

Ośrodek Kultury zajmuje się przygotowaniem społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzeniu wartości kulturowych .
Głównym zadaniem Ośrodka  jest organizowanie zróżnicowanych form działalności kulturalno-oświatowej i rekreacyjnej mającej na celu atrakcyjne i pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.
Naczelnym kryterium decydującym o kształcie oferty programowej jest akceptacja lokalnego środowiska mierzona jego uczestnictwem w różnego rodzaju przedsięwzięciach proponowanych przez Ośrodek Kultury.
Biorąc pod uwagę jego potrzeby, budowana jest oferta programowa, która realizowana jest poprzez różnego rodzaju formy:
-edukacji kulturalnej
-popularyzacji kulturalnej rozrywki
-kultywowania tradycji regionalnych
-formy indywidualnej aktywności
-zespołowe uczestnictwo w kulturze, rekreacji i sporcie

W  ciągu roku Ośrodek Animacji Kultury jest organizatorem   różnorodnych imprez:

- okolicznościowych wystaw,

- przedstawień w wykonaniu zespołów zawodowych,

- konkursów,

- imprez w ramach ferii letnich i zimowych,

-  wycieczek ,

- imprez rozrywkowo- wypoczynkowych

oraz

-akcji promocyjnych.

 

Imprezy kulturalne w 2014r.

1.Jubileusz 30 lecia KGW w Michałówce.

2.Wycieczka wyjazdowa  dla dzieci w ferie – kino Cinema City – film „Skubani” oraz zwiedzanie  Armii Krajowej w Krakowie.

3.Spotkanie ostatkowe gminnych KGW   w Jangrocie.

4.Gminne eliminacje Ogólnopolskiego “Konkursu Wiedzy Pożarniczej”

5.Konkurs Gminny Mistrz Ortografii 2014

6.Warsztaty  „Aktywnie dla siebie”

7.Warsztaty „Pisanki Magiczny dar serca”

8. Konkursy Pasyjne w tym „Pieśni  i Poezji Pasyjnej”

9 Warsztaty  decoupage.

10.VII Gminny bieg w ramach akcji "Polska biega"pn. „Śladami Cmentarzy Wielkiej Wojny”

11.XI Małopolski Przegląd Orkiestr Dętych  OSP

12.Wycieczka  dla KGW do Solca Zdroju.

13.”Powrót do tradycji w Noc Świętojańską” – uroczystość zakończenia prac  przy rozbudowie Zespołu Szkół im. św. Królowej Jadwigi w Suchej.

14.”Jarmark Nadprzemszański  Tradycji i Smaków”.

15.Wakacyjna wycieczka  do Kina Cinema City  na film Gang Wiewióra oraz rejs statkiem po Wiśle -szlakiem krakowskich legend.

16.Konkurs na “Najładniejszy ogród letni w gminie Trzyciąż”

17. 70 rocznica Pacyfikacji Wsi Trzyciąż

18.Wycieczka na zakończenie wakacji: Zwiedzanie huty szkła w Zawierciu oraz Park Ogrodzieniec.

19. "Czar Pustyni" w Kluczach-  imprez promująca  folklor ludowy

20.Konkurs na najcięższą bulwę ziemniaczaną” Ziemniak Rekordzista”

21.VII Rajd Pieszy "Dłubnia u źródeł" pn „Ojczystej historii ślady” połączony z” Moją Mała Ojczyzną”

22.Konkurs na produkt lokalny LGD Nad Białą Przemszą – stoisko degustacyjne

23.Zasmakuj w Małopolsce – promocja  małopolskich produktów regionalnych.

24.”Śladami tradycji kulinarnych” czyli VIII Święto Ziemniaka w Gminie Trzyciąż.

25.”Sport łączy pokolenia”- międzypokoleniowy piknik integracyjny -uroczyste zakończenie   Budowy Sali  przy ZS w Zadrożu.

26. Uroczystości  niepodległościowe w Cieplicach.

27.Święto Niepodległości w Imbramowicach.

28.Kiermasz świąteczny w Wolbromiu.

 

 

W roku 2014 BiOAK był organizatorem    imprez w o zasięgu ponadlokalnym:

- XI Małopolski Przegląd Orkiestr Dętych  Ochotniczych Straży Pożarnych- 8 czerwca 2014r

- Powrót do tradycji w Noc Świętojańską” – uroczystość zakończenia prac  przy rozbudowie Zespołu Szkół im. św. Królowej Jadwigi w Suchej.

- 70 rocznica Pacyfikacji Wsi Trzyciąż -10 sierpnia 2014r

- "VIII Święto Ziemniaka w Gminie Trzyciąż” w ramach projektu ”Śladami tradycji kulinarnych” -05.10.2014r.- impreza integracyjna kulturalno rozrywkowa w  sołectwie Trzyciaż BiOAK postarał się o patronat Marszałka Województwa Małopolskiego , TVP3 Kraków ,Radia Kraków Dziennika Polskiego oraz Wieści Wolbromskich.

- ”Sport łączy pokolenia”- międzypokoleniowy piknik integracyjny -uroczyste zakończenie   Budowy Sali  przy ZS w Zadrożu.

 

Ponadto BiOAK   wraz z  gminnymi KGW reprezentował Gminę Trzyciąż na  imprezie promującej folklor ludowy oraz  produkty lokalne  pn."Czar Pustyni "w Kluczach

Ośrodek Animacji Kultury postarał się również o sponsoring wycieczki na zakończenie wakacji i

otrzymał od Zakładów Kablowych C. Bitner -  3000 , która pokryła przejazd oraz bilety wstępu

podczas  wakacyjnej wycieczki do  Huty Szkła w Zawierciu oraz Parku Ogrodzieniec.

Ośrodek Animacji Kultury oprócz własnych działań kulturalnych wspierał w 2014r inicjatywy

kulturalne przejawiane  przez gminne Orkiestry Dęte , Koła Gospodyń Wiejskich oraz szkoły.

Ponadto Ośrodek Animacji Kultury podejmował  działania promocyjno- reklamowe

oraz działania propagujące zdrowy tryb życia poprzez organizację  rajdu pieszego i gminnych

biegów.

 

 

 

BiOAK w 2014 roku  pozyskała wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na

lata 2007-2013 w zakresie małych projektów:

 

 1. Powrót do tradycji-organizacja warsztatów dla mieszkańców obszaru LGD  oraz zakup strojów regionalnych .

W ramach realizacji operacji pod nazwą "Powrót do tradycji- organizacja warsztatów dla mieszkańców obszaru LGD oraz  zakup strojów regionalnych "Wnioskodawca zorganizował warsztaty  manualne związane  z tradycją i historią wsi oraz warsztaty aktywnie dla siebie  a także   zakupił stroje regionalne dla reaktywowanego Koła Gospodyń Wiejskich  (10 kpl  )

W wyniku realizacji zadania przeprowadzono :

l  Warsztaty Tradycji wielkanocnych i zdobnictwa artystycznego „Pisanki – magiczny dar serca” -  4X czterogodzinne  spotkania w miesiącu( 16 godzin)  razem 48 godzin.

„Zajęcia z Decoupage” -cykl  artystycznych   zajęć manualnych    4 spotkania  w miesiącu  po 4 godziny tygodniowo ( 16 godzin miesięcznie) razem 32 godziny w cyklu.

Warsztaty Aktywnie dla siebie-  w ramach tego bloku odbyły się zajęcia taneczno-ruchowe, zajęcia pillates , spotkanie z lekarzem  i  dietetyczką . Warsztaty  trwały 4 miesiące po 2 h tygodniowo czyli 8 h w miesiącu - 32 godziny w cyklu

l  Przeszkolono 78 osoby z obszaru  „LGD Nad Białą Przemszą”

Zakupiono 10 kpl strojów krakowskich  dla nowo powstałego Koła Gospodyń Wiejskich

 

2. Odnowienie i poprawa infrastruktury trasy rowerowej „Dłubnia u źródeł”.

W wyniku realizacji zadania  odnowiona zhhhostała  ścieżka rowerowa  na odcinku 15,2  km biegnąca przez 5 sołectw  Gminy Trzyciąż:  Ściborzyce – Małyszyce- Imbramowice –Zagórową - Trzyciąż.  Szlak został uporządkowany i poprawiono oznakowania szlaku poprzez odświeżenie istniejących znaków malowanych (  znaki  malowane oznaczające ścieżkę rowerową   umieszczone na drzewach) - a także  poprzez wycięcie chwastów i traw oraz usunięcie krzewów i krzaków porastających szlak. W ramach zadania przeprowadzono prace porządkowe w obrębie modernizowanego szlaku (zbieranie gałęzi, puszek, butelek i innych śmieci rozrzuconych wzdłuż szlaku i ich wywóz. 

Operacja nie obejmowała prac budowlanych , inwestycyjnych.

Ponadto BIOAK pozyskał od sponsorów wsparcie  na zakup nagród w konkursach towarzyszących Świętu Ziemniaka w Gminie Trzyciąż oraz pozyskał partnera do organizacji Święta ziemniaka    - Województwo Małopolskie .

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: piątek, 03 lipca 2015 08:33
 
Małopolska Biblioteka Cyfrowa PDF Drukuj Email
Wpisany przez B.   
wtorek, 17 marca 2015 06:48


Małopolska

Biblioteka

Cyfrowa

 

MBC_logo

 

Małopolska Biblioteka Cyfrowa (MBC) gromadzi i udostępnia dziedzictwo

kulturowe Małopolski (książki, czasopisma, dokumenty), zabytki kultury

narodowej przechowywane w małopolskich bibliotekach oraz publikacje z kolekcji

małopolskich twórców i instytucji. W wyborze dostępny jest zasób edukacyjny,

publikacje naukowe oraz informacja biznesowa i urzędowa.

MBC to rezultat wspólnych działań władz Województwa Małopolskiego,

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, bibliotek Małopolski, organizacji

pozarządowych, podmiotów komercyjnych, wydawców i samych twórców.

Możliwość korzystania z zasobów MBC pod adresem:

http://mbc.malopolska.pl/dlibra
(kliknij, aby wejść do biblioteki cyfrowej)

Obecnie MBC oferuje swoim czytelnikom 6 kolekcji, w których znajduje się

ponad 80 000 publikacji w postaci dokumentu cyfrowego !

Kolekcje cyfrowe Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej:

CZASOPISMA

DZIEDZICTWO KULTUROWE

NAUKA I DYDAKTYKA

REGIONALIA

ZBIORY ARCHIWÓW I MUZEÓW

ZBIORY SPECJALNE

 

Ważne

informacje:

Małopolska Biblioteka Cyfrowa działa w ramach Federacji Bibliotek Cyfrowych,

skupiającej biblioteki cyfrowe i repozytoria w Polsce.

Publikacje cyfrowe MBC zapisane są w formacie DJVu. Aby móc je przeglądać,

należy zainstalować specjalną wtyczkę:

 • LizardTech DjVu plugin (użytkownicy Windows i Macintosh)
 • djVuLibre (użytkownicy Linux)

Informacje na temat dokumentów w formacie DjVu oraz koniecznej

do ich wyświetlania wtyczki znajdują się TUTAJ.

Poprawiony: poniedziałek, 11 lipca 2016 12:44
 
KOCHAJCIE KSIĄŻKI PDF Drukuj Email
Wpisany przez B.   
poniedziałek, 16 marca 2015 23:06

książki

http://www.majewska-opielka.pl/

 

"Kochajcie książki.

One ułatwią Wam życie, po przyjacielsku pomogą zorientować

się w pstrej i burzliwej gmatwaninie myśli, uczuć i zdarzeń.

One nauczą Was szanować człowieka i samych siebie, one uskrzydlą rozum

i serce uczuciem miłości dla świata, dla człowieka."

Maksym Gorki

Poprawiony: czwartek, 09 lipca 2015 10:50
 
Katalog on-line w bibliotece SOWA 2 PDF Drukuj Email
Wpisany przez B.   
poniedziałek, 16 marca 2015 22:27

hosting - informacje ogólne

Hosting polega na umieszczeniu

katalogu bibliotecznego, bazy

danych czytelników oraz

oprogramowania serwera aplikacji

na serwerach firmy SOKRATES-software.

Na stanowiskach komputerowych

w bibliotece i filiach zainstalowane

jest wyłącznie oprogramowanie

użytkowe nie wymagające

dodatkowej obsługi informatycznej.

Hosting eliminuje koszty zakupu

i administracji serwera.

Bezpieczeństwo danych gwarantuje

profesjonalny administrator, który

zajmuje się archiwizacją oraz zapewnia

ochronę dostępu do danych

bibliograficznych i osobowych.

Połączenie między biblioteką

a serwerem jest szyfrowane.

zestaw katalog: moduł podstawowy,

retrokonwersja Z39.50, opracowanie

inwentarza, prezentacja katalogu on-line

zestaw udostępnianie: obsługa

wypożyczalni ze statystykami, skontrum,

zdalne zamawianie i rezerwowanie

system bibliografii regionalnej

sowa-szkoła

multiwyszukiwarka

serwis protokołu Z39.50

akcesja druków zwartych

akcesja czasopism

rejestracja pracy czytelni

serwis protokołu SIP-2

=========================================================================
=======================================================================================
========================================================================================
===========================================================================

==========================================================================
SOKRATES-software Leszek Masadyński
ul. Warszawska 92A
61-047 Poznań
tel: +48 61 656 44 10
Poprawiony: poniedziałek, 11 lipca 2016 12:51
 
Biblioteka w 2015r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez B.   
poniedziałek, 16 marca 2015 19:23

 

Biblioteka rozpoczyna zakupy nowości książkowych.

Jeśli chcesz polecić tytuły ciekawych książek:

zaproponuj zakup bezpośrednio w bibliotece

lub na e-maila podanego na stronie głównej.

 • Fantastyka
 • Literatura sensacyjna
 • Literatura kobieca
 • Biografie i pamiętniki
 • Literatura popularnonaukowaPoprawiony: czwartek, 09 lipca 2015 10:39
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 10 z 16
Copyright © 2020 BIOAK TRZYCIĄŻ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Joomla 1.5 free design by Lonex.